Biohemijsko drustvo Srbije

Članstvo u Društvu

I. Procedura prijema u Biohemijsko društvo Srbije (BDS) je sledeća: Potrebno je popuniti pristupnicu i istu poslati na kontakt e-mail sekretara Društva (bds_sekretar@chem.bg.ac.rs).

PRISTUPNICA ZA ČLANSTVO U BIOHEMIJSKOM DRUŠTVU SRBIJE

Nakon razmatranja prijave i odluke Upravnog odbora o prihvatanju novog člana kontakt mejl adresa novog člana biće pridodata na postojeću mejling listu članova Društva, preko koje će stizati informacije o radu i aktivnostima BDS-a.

II. Za punopravno članstvo u BDS-u neophodna je plaćena članarina za tekuću (kalendarsku) godinu, u iznosu od 2000 RSD po članu Društva. Ona se plaća u periodu od 16. januara do 15. decembra tekuće godine, na jedan od dva načina:

  1. Uplata preko opšte uplatnice ili e-bankingom. Odgovarajući iznos (za jednu ili više osoba) uplatiti na račun društva: 160-361631-31 (Biohemijsko društvo Srbije, Studentski trg 16/1, 11000 Beograd; Banca Intesa ad Beograd). Svrha uplate: članarina za 20XX. godinu.
  2. Ukoliko se odlučite za ovaj način plaćanja članarine, molimo Vas da nam pošaljite imena i prezimena i nazive institucija svih članova za koje se članarina plaća, na e-mail adresu blagajnika Društva (la_bioquimica@chem.bg.ac.rs).
  3. Uplata putem predračuna. Zahtev za predračun poslati na e-mail adresu blagajnika Društva (la_bioquimica@chem.bg.ac.rs). U poruci obavezno navesti: imena i prezimena svih koleginica/kolega za koje se članarina plaća; naziv, punu adresu i poreski broj (PIB) institucije, kao i ime i prezime i telefon osobe za kontakt.
Predračun će biti prosleđen (u elektronskoj formi) kontakt osobi, a račun sa potpisom i pečatom, nakon evidentiranja uplate, matičnoj instituciji (po pravilu poštom).

III. Članovi društva sa plaćenom članarinom za tekuću kalendarsku godinu mogu da dobiju potvrdu o članstvu u Biohemijskom društvu Srbije. Potvrde izdaje sekretar Društva, tj. molbu poslati na Email. U molbi navesti, uz osnovne lične podatke, naučno/nastavno zvanje i potpunu afilijaciju na srpskom ili engleskom jeziku, kao i za koju namenu se potvrda traži.

Potvrda o članstvu se ne šalje poštom, već može da se preuzme, u dogovoru da sekretarom BDS-a, na Hemijskom fakultetu u Beogradu. Na upit, skenirana potvrda o članstvu može da se pošalje na e-mail primaoca.

Nezaposleni studenti (svih nivoa studija), do navršene 26. godine godine života, su oslobođeni plaćanja članarine, kao i počasni članovi Društva.

Napomena: Blagajnika BDS-a u (dužem) odsustvu zamenjuje sekretar, a sekretara predsednik Društva.

 
Powered by Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Webdesign